Välkommen att använda kalendern Allt som sker som administratör och besökare! Vi ser gärna fler hållbara evenemang och vill med alltsomsker-kalendern bidra att sprida sådana. Det goda evenemanget inkluderar hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet.

Under 2017-2018 driver Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd ett projekt för att vidareutveckla kalendern och evenemangskulturen i vårt område. Via projektet kan du även delta i föreläsningar, nätverk, inspirationsträffar och få hjälp med rådgivning. Läs mer här.


Det goda evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet och på så vis kan vi skapa en god evenemangskultur i området Astrid Lindgrens Hembygd och begreppet ”Det goda evenemanget” blir en kvalitetsstämpel. Det goda evenemanget är arrangemang som är miljömässigt hållbara, främjar goda sociala möten, nya relationer/nätverk och är ekonomiskt hållbara. Genom att arrangera ett evenemang och processen fram till evenemanget, kan människor bygga nätverk och få nya relationer, som bidrar till att göra föreningen och individen mindre sårbara och det lokala samhället mer uthålligt. Ökad användning av evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu, likväl som andra marknadsföringskanaler, kan bidra till fler besökare och en bättre ekonomisk lönsamhet.

Vad innebär ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i det goda evenemanget?

Ekologisk hållbarhet handlar om att ur miljösynpunkt agera på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva på samma villkor som vi gör nu. När du genomför och planerar ett evenemang, tänk till exempel på lokala och ekologiska inköp av drycker, matvaror och tjänster, vilken mat serveras, sopsortering, energianvändning och transporter till och från platsen/evenemanget.

Social hållbarhet handlar om erbjuda ett evenemang som lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, såväl fysiska som ekonomiska. Evenemanget bidrar genom sitt innehåll och genomförande till en mer hållbar värld. Tänk till exempel på att ditt evenemang ska passa till många, att genomförandegruppen är jämställd och jobbar gemensamt, att besökare tas hand om på ett bra sätt och att alla besökare kan känna sig trygga.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att göra satsningar och investeringar som betalar sig, på kort och/eller lång sikt. Tänk till exempel på att välja medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med god etik, säkra arbetsplatser och rimliga villkor, att sköta redovisningen bra och att alltid göra en utvärdering av genomförda evenemang.

Hur kan evenemanget bidra till ökad jämställdhet?
Jämställdhet ska vara en naturlig del i evenemanget. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Tänk på fördelningen mellan kvinnor och män i evenemanget och hos arrangören (föreningen/planeringsgrupp, företaget etc), att själva genomförandet sker jämställt och att säkerställa att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara.
Det goda evenemanget är ett arrangemang som tydligt vänder sig till alla, oberoende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, och där själva genomförandet sker jämställt.

Hur kan evenemanget ta tillvara möjligheter med mångfald?
Mångfald och integration ska vara en naturlig del i evenemanget. Det goda evenemanget är ett arrangemang som vänder sig till alla och tar tillvara mångfaldens möjligheter och allas kompetens/bakgrund i genomförandet.

Hur kan unga involveras och bli delaktiga i det goda evenemanget?
Ungdomar i Astrid Lindgrens Hembygd har från början initierat evenemangskalendern Allt som sker. I Det goda evenemanget ska vi sträva efter ungas delaktighet i genomförandet. Unga (i åldern 15-24 år) involveras i aktiviteter där så är möjligt i strävan efter generationsöverskridande mervärden, kapacitetshöjning, försörjning med mera.

 

Alla evenemang måste givetvis uppfylla aktuella lagkrav och tillstånd. Se t ex här för vidare information om tillstånd.